OZNÁMENÍ z 23. května 2021
(Boží hod svatodušní)
Tuto neděli (23.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
neděle 23.5. (Boží hod svatodušní) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                              8.30 hod Kročehlavy
                                              8.30 hod Vrapice
                                            10.00 hod náměstí, přenos FB
                                            10.30 hod Hnidousy
                                            18.00 hod sv. Florián
                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
neděle 30.5. (Nejsv. Trojice)8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                             8.30 hod Kročehlavy
                                             8.30 hod Vrapice
                                           10.00 hod náměstí, přenos FB                                  
                                           10.30 hod Hnidousy
                                           18.00 hod sv. Florián
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné spirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 24. května je památka Panny Marie, Matky církve.
    V úterý 25. května bude MIMOŘÁDNĚ mše sv. slavena v 18 hod u P. Marie; po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši, při nich budou nemocní pomazáni olejem z italského poutního místa Arenzano; obnovíme zasvěcení rodin Jezulátku a budeme se modlit zvlášť za trpící děti.
    Ve středu 26. května je památka sv. Filipa Neri, kněze.
    Ve čtvrtek 27. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
    V pátek 28. května proběhne Noc kostelů; kromě mše sv. v Kročehlavech bude slavena slavnostní svatodušní mše sv. s komentářem v 18 hod u P. Marie.
    Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob
    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    nejprve opět ke slavení liturgií - připomínám dnešek:

    sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek
                         18.00 hod sv. Florián
                         20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie)
    neděle 23.5. (Boží hod svatodušní - Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                                  8.30 hod Kročehlavy
                                                  8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                18.00 hod sv. Florián
                                                18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
    neděle 30.5. (Nejsvětější Trojice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                                  8.30 hod Kročehlavy
                                                  8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                18.00 hod sv. Florián

    ·       Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

    Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

     Pokračování eucharistické katecheze:
    Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
    Důstojné slavení eucharistie
    48. (...) Křesťanská liturgie se zrodila v návaznosti na Ježíšova slova a gesta a rozvinula židovské rituální dědictví. Vždyť co by mohlo vůbec stačit, aby se přiměřeným způsobem vyjádřilo přijetí daru, v němž se božský Ženich stále dává církvi-nevěstě, v němž předkládá jednotlivým generacím věřících na dosah ruky Oběť, kterou jednou provždy přinesl na kříži, a stává se pokrmem všem věřícím? Jestliže pojetí „hostiny“ vnuká důvěrnost, církev nikdy nepodlehla pokušení banalizovat tuto „důvěrnou známost“ se svým Ženichem a nezapomněla, že je také jejím Pánem a že „hostina“ zůstává vždycky hostinou obětní, poznamenanou krví prolitou na Golgotě. Eucharistická hostina je opravdu „posvátná“ hostina, při níž prostota znamení skrývá hlubiny Boží svatosti: O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! Chléb, který je lámán na našich oltářích a který je nám předkládán jako poutníkům na cestách světa, je „panis angelorum“, chléb andělů, k němuž nelze přistoupit jinak než s pokorou setníka z evangelia: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu“ (Mt 8,8; Lk 7,6).
    49. V návaznosti na tento vznešený smysl pro tajemství pochopíme, jak se víra církve v eucharistické tajemství vyjadřovala v dějinách nejen vnitřním postojem zbožnosti, nýbrž i skrze řadu vnějších projevů zaměřených na to, aby vyvolávaly a zdůrazňovaly velikost slavené události. To postupně vedlo k tomu, že vznikl zvláštní statut organizace eucharistické liturgie s ohledem na různé legitimně zřízené církevní tradice. Na tomto základě se také rozvinulo bohaté umělecké dědictví.
    52.  (...) velkou odpovědnost (...) mají při slavení eucharistie především kněží, jimž přísluší, aby jí předsedali in persona Christi, a tak zajišťovali svědectví a službu sdílení nejen společenství, které se slavnosti přímo účastní, nýbrž také univerzální církvi, která je s eucharistií spojena. Je bohužel třeba litovat toho, že především v počátcích let pokoncilní liturgické reformy nechyběla zneužívání, jež mnohým přinesla utrpení, z důvodů špatně pochopené tvořivosti a přizpůsobování. Určitá reakce na „formalismus“ vedla některé, v některých zemích více než v jiných, že nepovažovali za závazné „formy“, jež zvolila velká liturgická tradice církve a její učitelský úřad, a že zavedli neschválené a často zcela nevhodné novinky. Považuji proto za svou povinnost naléhavě vyzvat k tomu, aby se při slavení eucharistie věrně dodržovaly liturgické normy. Jsou totiž konkrétním výrazem autentické církevní povahy eucharistie, to je jejich nejhlubším smyslem. Liturgie není nikdy něčím soukromým vlastnictvím, ani celebranta, ani společenství, v němž se tajemství slaví. Apoštol Pavel se musel na komunitu v Korintu obrátit ostrými slovy kvůli závažným nedostatkům při jejich slavení eucharistie, které vedly k rozdělením (schísmata) a k vytváření frakcí (hairéseis) (srov. 1 Kor 11,17-24). I v naší době by mělo být znovuobjeveno dodržování liturgických norem a chápáno jako odlesk a svědectví jedné, všeobecné církve, jež se zpřítomňuje v každém slavení eucharistie. Kněz, který slouží mši svatou věrně podle liturgických předpisů, a společenství, které se podle nich řídí, ukazují mlčenlivým, ale výmluvným způsobem svou lásku k církvi. (...) Nikomu není dovoleno podceňovat tajemství, svěřené do našich rukou: je příliš veliké, než aby si někdo mohl dovolit zacházet s ním podle osobní svévole, která by nerespektovala jeho posvátný charakter a univerzální rozměr.
    -------
    K eucharistickým zázrakům ještě přidávám německý Walldürn: http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=germania&wh=walldurn&ct=Walld%C3%BCrn,%201330 . Dá-li Pán, tak brzy budeme mít v kostele české překlady a komentáře k několika takovým zázrakům.

    Známý hymnus Veni Creator Spiritus zhudebněný Palestrinou: https://www.youtube.com/watch?v=vX2TrQx1QUA/

    Požehnané Letnice, kéž každého z nás naplní Duch Svatý svými dary!
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 16. května 2021
(7. velikonoční)
Tuto neděli (16.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
neděle 16.5. (7. velikonoční)8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                             8.30 hod Kročehlavy
                                             8.30 hod Vrapice
                                           10.00 hod náměstí, přenos FB                                  
                                           10.30 hod Hnidousy
                                           18.00 hod sv. Florián
sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek
                     18.00 hod sv. Florián
                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie) 
neděle 23.5. (Boží hod svatodušní) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                              8.30 hod Kročehlavy
                                              8.30 hod Vrapice
                                            10.00 hod náměstí, přenos FB
                                            10.30 hod Hnidousy
                                            18.00 hod sv. Florián
                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

    Liturgické slavení:
    V neděli 16. května si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.
    Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.
    V pátek 21. května v 10.00 hodin proběhne setkání matek s malými dětmi na faře. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.
    V sobotu 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Po večerní mši sv. u sv. Floriána se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    V sobotu během svatodušní vigilie bude požehnán oheň, proběhne lucernarium a obnovíme biřmovací závazky.
    Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod  bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude
    prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob
    Po nedělních mších svatých můžete připojit podpis k petici Kladno bez hazardu - za vyhlášení referenda k této otázce.
    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,


    nejprve slavení liturgií, navíc bude slavena v sobotu 22. poutní mše sv. ve Žlábku a vigilie ze slavnosti Letnic:

    sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek

                         18.00 hod sv. Florián

                         20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie)


    neděle 23.5. (Boží hod svatodušní - Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                                  8.30 hod Kročehlavy

                                                  8.30 hod Vrapice

                                                10.00 hod náměstí, přenos FB

                                                10.30 hod Hnidousy

                                                18.00 hod sv. Florián

                                                18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)


    ·       Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.


    Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

    

    Liturgické slavení:


    ·         V neděli 16. května si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.

    ·         Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.

    ·         V pátek 21. května v 10.00 hodin proběhne setkání matek s malými dětmi na faře. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.

    ·        V sobotu 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Po večerní mši sv. u sv. Floriána se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.

    ·         V sobotu během svatodušní vigilie bude požehnán oheň, proběhne lucernarium a obnovíme biřmovací závazky.

    ·         Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod  bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob

        Obnovujeme nabídku donášení eucharistie domů, do nemocnice, Garcu a domovů seniorů. Určeno také pro všechny případy nemoci, nebo trvalejší nemožnosti návštěvy kostela. Možnost požádat o svátost smíření a svátost nemocných. Duchovní naší farnosti mají očkovací imunitu, používají respirátory, dezinfekci.

        Ještě informace ke sběru podpisů k petici Kladno bez hazardu:

        O CO USILUJEME?

        Herny a kasina negativně ovlivňují život ve městě, proto nechceme sedět s rukama v klíně. Od 14. 12. 2020 mají v Kladně herny opět zelenou. Chceme, aby o hazardu mohli rozhodnout obyvatelé v místním referendu. Jeho rozhodnutí je pro město závazné a další politické vedení je nemůže svévolně změnit.
        Potřebujeme 5.500 platných podpisů – při tomto množství musí zastupitelé referendum vyhlásit. Když vše dobře půjde, už při letošních sněmovních volbách můžeme společně vystavit hernám stopku.
        JAK MŮŽETE POMOCI?

        Podepište petici za vyhlášení referenda.
        Pošlete informaci známým, nebo je ještě lépe obejděte s petičním archem a ten pak odevzdejte na sběrném místě.
        Nebo nám pomozte se sběrem podpisů v ulicích Kladna. Budeme rádi.


        Email: chci@kladnobezhazardu.cz
        
        https://kladnobezhazardu.cz

        Tuto neděli 16.5. budou zástupci iniciativy přítomni po mši přibližně v těchto časech:

        -        V Kročehlavech v 9:00h

        -        Na nám. St. Pavla v 10:30h

        -        U sv. Floriána v 18:30h

        -        Ve Vrapicích 9:00h

        -        V Hnidousích 11:00h

    ·       V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

    ·       Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

    ·       Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.


    Ještě připojuji pozvánku na jarní a letní školu liturgiky:

    http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky-2021

    http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021


      -------
     Pokračování eucharistická katecheze:
    Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
    Eucharistie a církevní společenství
    34. (...)  Církev putující po této zemi je povolána uchovávat a podporovat jak společenství s Trojjediným Bohem, tak společenství mezi věřícími. K dosažení tohoto cíle má Slovo a Svátosti, především eucharistii, z níž „stále žije a roste“ a v níž zároveň vyjadřuje sebe samu. Není to náhoda, že výraz „communio“ se stal jedním ze specifických pojmenování této vznešené svátosti. (...)  Proto je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Z toho vznikla praxe „duchovního přijímání“ rozšířená v církvi již po staletí a doporučovaná svatými učiteli duchovního života. Sv. Terezie od Ježíše psala: „Když nejdete k sv. přijímání a neúčastníte se mše svaté, můžete přijímat duchovně… tak se do vás silně vtiskuje láska našeho Pána“
    36. (...)  Sv. Jan Zlatoústý vybízel věřící svou mocnou výmluvností: „I já pozvedám svůj hlas, prosím, naléhám a zapřísahám se, abychom nepřistupovali k tomuto posvátnému stolu s poskvrněným a zkaženým svědomím. Takové přistupování se totiž nikdy nebude moci nazývat  přijímáním, i kdybychom se tisíckrát dotkli Pánova těla, nýbrž odsouzením, trýzní a hromaděním trestů“. V této linii Katechismus Katolické církve právem ustanovuje: „Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, musí přijmout svátost smíření, dříve než přistoupí k přijímání“. Chci tedy znovu zdůraznit, že platí a vždy bude platit v církvi norma, v níž Tridentský koncil shrnul přísné napomenutí apoštola Pavla, totiž že k hodnému přijetí eucharistie, „pokud si je člověk vědom smrtelného hříchu, je nutné předcházející vyznání hříchů“.
    37. (...)  Situace zřejmé mravní indispozice se týká norma Kodexu kanonického práva pojednávající o tom, že nemohou být připuštěni k eucharistickému přijímání ti, kteří „tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu“.
    38. (...)  Není možné podávat přijímání osobě, která není pokřtěná nebo která odmítá celou pravdu víry v tajemství eucharistie. Kristus je pravda a vydává svědectví pravdě (srov. Jan 14,6; 18,37); svátost jeho těla a krve nepřipouští dvojakost.
    41. (...)  mimo jiné jsem připomínal, že pro věřící je účast na mši závazná, ledaže by jim bránila závažná překážka.
    44.  Právě proto, že jednota církve, kterou eucharistie skrze oběť a přijímání Pánova těla a krve uskutečňuje, vyžaduje nevyhnutelně úplné společenství v poutu vyznání víry, svátostí a církevního vedení, není možné koncelebrovat tutéž eucharistickou liturgii, dokud nebude znovuobnovena celistvost těchto pout. Taková koncelebrace by nebyla platným prostředkem a mohlo by se ukázat, že je spíše překážkou k dosažení plného společenství, neboť oslabuje vědomí, jak jsme vzdáleni od cíle, a zavádí nebo schvaluje dvojznačnost té či oné pravdy víry. Cesta k plné jednotě se může vykonat pouze v pravdě.
    -------
    Hudební pozdrav je svatodušní: https://www.youtube.com/watch?v=-60f0tKgb1k/

    Požehnané dny svatodušní novény!
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 9. května 2021
(6. velikonoční)
Tuto neděli (9.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
neděle 9.5. (6. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                              8.30 hod Kročehlavy
                                              8.30 hod Vrapice
                                            10.00 hod náměstí, přenos FB
                                            10.30 hod Hnidousy
                                            18.00 hod sv. Florián
                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
neděle 16.5. (7. velikonoční)8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                             8.30 hod Kročehlavy
                                             8.30 hod Vrapice
         10.00 hod náměstí, přenos FB                                  
                                           10.30 hod Hnidousy
                                           18.00 hod sv. Florián
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

    Liturgické slavení:
    Ve středu 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
     Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně (také je památka Panny Marie Fatimské)
     V pátek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
    V pátek 14. května proběhne první příprava dětí na 1. sv. přijímání (od 15 hod na faře-arciděkanství).
     Od pátku se prosím spojme v modlitbě svatodušní novény před slavností Letnic.
     V sobotu 15. května bude mimořádně mše sv. u P. Marie v ritu antiquior slavena už v 7.30.
     V neděli 16. května si také připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.
    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v XP,

    slavení v tomto týdnu:

    Tuto neděli je Svátek matek, tak maminkám vše nejlepší! 😇

    pondělí 10.5. 18.00 hod Kročehlavy
    úterý 11.5. 18.00 hod sv. Florián
    středa 12.5. 18.00 hod Kročehlavy
    čtvrtek 13.5. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
    pátek 14.5. 15.00 hod Vrapice
                       18.00 hod Kročehlavy
    sobota 15.5.  mimořádně v 7.30 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                        18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
    neděle 16.5. (7. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                    8.30 hod Kročehlavy
                                                    8.30 hod Vrapice
                                                    10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                    10.30 hod Hnidousy
                                                    18.00 hod sv. Florián

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

    Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.
    Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.


    Liturgické slavení:


     Ve středu 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

     Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně http://catholica.cz/?id=5127 ; (také je památka Panny Marie Fatimské http://catholica.cz/index.php?id=2161 )

     V pátek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola. http://catholica.cz/?id=2167

     Od pátku se prosím spojme v modlitbě svatodušní novény před slavností Letnic. Zde můžete nalézt různé texty a inspiraci pro modlitbu svatodušní novény: https://www.vira.cz/texty/aktuality/svatodusni-novena http://karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/163-svatodusni-novena https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena

     V sobotu 15. května bude mimořádně mše sv. u P. Marie v ritu antiquior slavena už v 7.30.

     V neděli 16. května si také připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce. http://catholica.cz/?id=2382


    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

    Na květen jsou plánovány dvě mariánské poutě - jednak 22.5. do Žlábku (tam by mše sv. byla nejen v duchu mariánském, ale i svatodušním, protože 22.5. je předvečer Letnic) - plakátky jsou v kostelích a v příloze mailu,

    a pak 29.5. do Staré Boleslavi k Palladiu země české; mše sv. bude v tamní bazilice slavena v 10.00 hod (doprava vlastní; oběd/občerstvení z vlastních zásob). https://www.staraboleslav.com


    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

    Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude příští pátek 14. května.

    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků (nejpozději do 25.5.) do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Díky za vaše dary na opravu elektroinstalace v kostele v Kročehlavech. Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 pod VS 100.

    V příloze mailu jsou také různé články a letáky, které vysvětlují hospodaření arcidiecéze. Příští neděli (16.5.) proběhne sbírka na služné (platy) kněží naší arcidiecéze.
     -------
     Pokračování eucharistická katecheze:
    Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
      Apoštolský charakter eucharistie a církve
    26. (...) když ji (církev) v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry označujeme jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“, (tak) jedna a všeobecná je také eucharistie. Je také svatá, je dokonce Nejsvětější svátostí.
    27. (...)  Také u základů eucharistie stojí apoštolové. Ne ve smyslu, že by svátost nesahala k samému Kristu, nýbrž proto, že ji Ježíš svěřil apoštolům a oni a jejich nástupci ji postupně předávali až k nám. Církev slavila eucharistii během staletí v návaznosti na jednání apoštolů, poslušných Pánova příkazu.
    28. (...)  jak učí II. vatikánský koncil: „věřící mocí svého královského kněžství spolupůsobí při obětování eucharistie“, avšak je to kněz vykonávající svou službu, kdo „koná v zastoupení Krista eucharistickou oběť a jménem lidu ji podává Bohu“. Proto je v Římském misálu předepsáno, aby eucharistickou modlitbu pronášel pouze kněz, zatímco lid se k ní připojuje vírou a v mlčení.
    29. (...)  Společenství, které se shromažďuje ke slavení eucharistie, má zcela nutně zapotřebí posvěceného kněze, který mu předsedá, aby se jednalo opravdu o eucharistické shromáždění.
    30. (...)  Proto se katoličtí věřící, i když respektují náboženské přesvědčení (těchto) svých odloučených bratří, mají zdržet účasti na přijímání podávaného při jejich slavnostech, aby neposkytovali prostor dvojznačnostem o povaze eucharistie a dostáli povinnosti vydávat jasné svědectví pravdě. Jinak by to jen zpožďovalo cestu k plné viditelné jednotě. Podobně si nelze myslet, že je možné nahrazovat nedělní mši svatou ekumenickými bohoslužbami slova nebo společnými setkáními v modlitbě s křesťany patřícími ke shora uvedeným církevním společnostem nebo účastí na jejich liturgické bohoslužbě.
    31. (...)  Je-li eucharistie středem a vrcholem života církve, stejně tak je jím i pro služebné kněžství. (...)  Pastorační činnost kněze je různorodá. Když pomyslíme na společenské a kulturní poměry v současném světě, snadno pochopíme, jaké nebezpečí hrozí kněžím, totiž že se ztratí ve velkém počtu rozmanitých úkolů. (...)  Pochopíme tedy, jak je důležité pro  duchovní život kněze, ale i pro dobro církve a světa, aby plnil koncilní doporučení a vysluhoval každý den eucharistii, „protože je to úkon Krista a církve i tenkrát, když nemohou být přítomni věřící“. Takto je kněz s to překonat každé rušivé napětí v průběhu svých dní, protože nalezne v eucharistické oběti pravý střed svého života a své služby, nezbytnou duchovní energii, aby čelil různým pastoračním úkolům. Jeho dny se tak stanou opravdu eucharistickými.
    ------  
    Eucharistický zázrak, tentokrát z italského Lanciana: http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=italia&wh=lanciano&ct=Lanciano,%20750%20D.C.

    Hudební pozdrav je dnes východní a mariánský: tzv. moleben (= řeckokatolická májová pobožnost) k Panně Marii Fatimské: https://www.youtube.com/watch?v=eA5Faluqz9c/       
                                
    Požehnané dny velikonoční v očekávání seslání Ducha Svatého!
    P. Martin
    OZNÁMENÍ z 2. KVĚTNA 2021
    (5. velikonoční)
    Tuto neděli (2.5.) bude mše sv. v 8.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a mše sv. v 10.00 hod přenášena přes FB.
    neděle 2.5. (5. velikonoční)8.00 hod NÁMĚSTÍ
                                                 8.30 hod Kročehlavy
                                                 8.30 hod Vrapice
             10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie; POUZE               PRO BIŘMOVANCE, KMOTRY A JEJICH RODINY, přenos FB                                  
                                               10.30 hod Hnidousy
                                               18.00 hod sv. Florián
                                               18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (se křtem dětí)
    neděle 9.5. (6. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie
                                                  8.30 hod Kročehlavy
                                                  8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                18.00 hod sv. Florián
                                                18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (6.5.) a v pátek (7.5.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 6.5. mezi 19-20 hod.
    Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

        Liturgické slavení:

        V pondělí 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
        V úterý 4. května je památka sv. Floriána, mučedníka. Je to zároveň titulární svátek kaple sv. Floriána.
        Ve čtvrtek 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
        Pátek 7. května je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje adorace.
        V sobotu 8. května je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí. Mše svatá v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
        V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
        Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
        Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
        Milí farníci,
        sestry a bratři v XP,

        slavení v tomto týdnu:

        pondělí 3.5. 18.00 hod Kročehlavy
        úterý 4.5. 18.00 hod sv. Florián
        středa 5.5. 18.00 hod Kročehlavy
        čtvrtek 6.5. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
        pátek 7.5. 15.00 hod Vrapice
                           18.00 hod Kročehlavy
        sobota 8.5.  16.00 hod Kročehlavy
                            18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
        neděle 9.5. (6. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                        8.30 hod Kročehlavy
                                                        8.30 hod Vrapice
                                                        10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                        10.30 hod Hnidousy
                                                        18.00 hod sv. Florián
                                                        18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)

        Připomínám změnu programu tuto neděli 2.5.: mše sv. v 8.00 hod bude na náměstí a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pouze pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny.(přenos FB)

        Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

        Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.


        Liturgické slavení:

        

        ·        V pondělí 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. http://catholica.cz/?id=1351

        ·        V úterý 4. května je památka sv. Floriána, mučedníka. Je to zároveň titulární svátek kaple sv. Floriána. http://catholica.cz/?id=1364

        ·        Ve čtvrtek 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. http://catholica.cz/?id=1387

        ·        Pátek 7. května je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje adorace.

        ·        V sobotu 8. května je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí. Mše svatá v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život. http://catholica.cz/?id=1409

        V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

        Na květen jsou pak plánovány dvě mariánské poutě - jednak 22.5. do Žlábku (tam by mše sv. byla nejen v duchu mariánském, ale i svatodušním, protože 22.5. je předvečer Letnic), a pak 29.5. do Staré Boleslavi k Palladiu země české.


        Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

        Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května.

        Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

        Oznámení od bratra jáhna:

        Setkávání pro matky s předškolními dětmi bude obnoveno.

        Koná se vždy v sudý týden v pátek od 10 hodin na faře.

        Předchází bohoslužba slova v kapli na faře v 9,30.

        Setkání se nekoná o prázdninách a svátcích.

        První setkání je v pátek 7. května 2021.

        

        Na letošní květen byla plánována pouť na mariánská poutní místa Evropy. Vzhledem k pokračující epidemii se pouť přesouvá na květen příštího roku. Zálohy vám mohu vrátit nebo mohou být použity na pouť příští rok.


        Vstupujeme do května, který je v tradici církve nejen měsícem Matky Boží (a letos i sv. Josefa), ale i měsícem svatodušním. Na 23. května tohoto roku připadají Letnice, Boží hod svatodušní. Několik našich farníků také zítra přijme svátost biřmování, zvláštní svátost Ducha Svatého. Od pátku 14. května se pak budeme spolu s celou církví připravovat na tuto druhou největší slavnost liturgického roku novénou. Zvláštním patronem, přímluvcem a průvodcem k svatodušním svátkům nám může být světec, apoštol Říma sv. Filip Neri. http://catholica.cz/?id=2269 O jeho životě existují dva italské filmy: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Filip-Neri-DVD-slovensky-a-italsky-dabing.html a https://new.csfd.cz/film/304646-preferisco-il-paradiso/galerie/plakaty/ .


        Na romskou pouť zve plakátek v příloze.


        V příloze je také smutný obrázek zničeného kříže ze vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie, jak jsem ho v pátek nalezl při zavírání kostela. Asi před měsícem jsme našli podobně zničený kříž v Kročehlavech, také u vstupu.

        

        Mariánek pro děti je v příloze. Díky za přípravu.


        ------
        Pokračování eucharistická katecheze:
        Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
        Eucharistie buduje církev
        (...) 22. Přičlenění ke Kristu, uskutečněné skrze křest, se neustále obnovuje a upevňuje účastí na eucharistické oběti, především plnou účastí na ní, to je svátostným přijímáním. Můžeme říci, že
        nejen každý z nás přijímá Krista, ale také že Kristus přijímá každého z nás. Uzavírá s námi své přátelství: „Vy jste moji přátelé“ (Jan 15,14). Ba dokonce žijeme díky němu: „Kdo jí tento chléb, bude žít navěky“ (Jan 6,57). V přijímání eucharistie se uskutečňuje vznešeným způsobem „přebývání“ Krista a učedníka, jednoho v druhém: „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás“ (Jan 15,4).  (...) Proto z neustálého obnovování oběti kříže v eucharistii a z přijímání Kristova těla a krve čerpá církev nezbytnou duchovní sílu ke splnění svého poslání. Tak se eucharistie stává pramenem a zároveň vyvrcholením evangelizace, protože jejím cílem je společenství lidí s Kristem a v něm s Otcem a s Duchem Svatým. (...)
        24. Dar Krista a jeho Ducha, který dostáváme v eucharistickém přijímání, naplňuje s přehojnou plností touhu po bratrské jednotě, jež přebývá v lidském srdci, a zároveň pozvedá zkušenost obsaženou ve společné účasti na tomtéž eucharistickém stole na úroveň, která daleko převyšuje prostou zkušenost lidské hostiny. Skrze přijímání Kristova těla dosahuje církev stále hlouběji toho, že se stává „v Kristu jakoby svátostí neboli znamením a nástrojem vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“. (...)
        25. Úcta vzdávaná eucharistii mimo mši má pro život církve nesmírnou cenu. Taková úcta je úzce spojena se slavením eucharistické oběti. Kristova přítomnost pod posvátnými způsobami, které se uchovávají po mši – přítomnost trvá, dokud trvají způsoby chleba a vína – vyvěrá ze slavení Oběti a tíhne ke svátostnému a duchovnímu společenství. Je věcí pastýřů, aby povzbuzovali, mimo jiné osobním svědectvím, k eucharistické úctě, zvláště k výstavu Nejsvětější svátosti a k uctivému zastavení se před Kristem přítomným pod eucharistickými způsobami. (...)  Má-li se křesťanství v naší době vyznačovat především „uměním modlitby“, jak necítit novou potřebu setrvávat dlouho v duchovním rozhovoru, v tiché adoraci, v postoji lásky před Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti? (...)  Eucharistie je nevýslovný poklad; nejen když se slaví, ale i když se před ní člověk zastaví mimo mši, umožňuje to čerpat ze samého pramene milosti. Křesťanská komunita, která chce být schopnější kontemplovat Kristovu tvář, nemůže nerozvíjet tento aspekt eucharistické úcty, v němž se prodlužují a rozmnožují plody přijímání těla a krve Páně.
        ------
        A ještě trojice eucharistických zázraků z 90. let 20. století v Buenos Aires, z časů, kdy byl tamním pomocným biskupem současný Svatý otec papež František: http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_c.html?nat=argentina&wh=buenosaires&ct=Buenos%20Aires,%201992-1994-1996

        Hudební pozdrav je myslím velmi uklidňující a stále radostně velikonoční: https://www.youtube.com/watch?v=ylePlTrW2lE&list=PLuIkgdpEET3FqOYepCWfyVSulNfS5RMDS&index=1/

        S pozdravem a požehnáním
        P. Martin

        https://farnostkladno.wordpress.com/

        Mariánek 5. neděle velikonoční

        Romská pouť        sv. Florián

        Zničený kříž ze vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie


starší oznámení

zpět na hlavní stranu


OZNÁMENÍ z 25. dubna 2021
(4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře)
Tuto neděli (25.4.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
pondělí 26.4. 18.00 hod Kročehlavy
úterý 27.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 28.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 29.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 30.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 1.5.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (latinsky)
                    18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 2.5. (5. velikonoční)8.00 hod NÁMĚSTÍ
                                             8.30 hod Kročehlavy
                                             8.30 hod Vrapice
         10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie; POUZE               PRO BIŘMOVANCE, KMOTRY A JEJICH RODINY, přenos FB                                  
                                           10.30 hod Hnidousy
                                           18.00 hod sv. Florián
                                           18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (se křtem dětí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (29.4.) a v pátek (30.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 29.4. mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    Ve středu 28. dubna je památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
    Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy; po večerní mši sv. bude pravidelná adorace
    V pátek 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže
    V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Po mši svaté v 8.00 hod u P. Marie v latinském jazyce obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v XP,

    slavení v tomto týdnu:

    pondělí 26.4. mše sv. 18.00 hod Kročehlavy
    úterý 27.4. 18.00 hod sv. Florián
    středa 28.4. 18.00 hod Kročehlavy
    čtvrtek 29.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
    pátek 30.4. 15.00 hod Vrapice
                       18.00 hod Kročehlavy
    sobota 1.5.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (latinsky)
                        18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
    neděle 2.5. (5. velikonoční) 8.00 hod náměstí
                                                    8.30 hod Kročehlavy
                                                    8.30 hod Vrapice
                                                    10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie, přenos FB
                                                    10.30 hod Hnidousy
                                                    18.00 hod sv. Florián
                                                    18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (se křtem dětí)

    Tedy změna programu je v neděli 2.5.: mše sv. v 8.00 hod bude na náměstí a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pouze pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny.(přenos FB)

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (29.4.) a v pátek (30.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 29.4. mezi 19-20 hod.

    Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    Ve středu 28. dubna je památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze http://catholica.cz/index.php?id=1488
    Ve čtvrtek 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy; po mši sv. bude pravidelná adorace. http://catholica.cz/index.php?id=1501
    V pátek 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže http://catholica.cz/index.php?id=1506
    V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka http://catholica.cz/index.php?id=1321

    V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

    Na květen jsou pak plánovány dvě mariánské poutě - jednak 22.5. do Žlábku (tam by mše sv. byla nejen v duchu mariánském, ale i svatodušním, protože 22.5. je předvečer Letnic), a pak 29.5. do Staré Boleslavi k Palladiu země české. U druhé pouti je ještě otazník v organizaci především dopravy; nevím, zda bude možné jet z Kladna společně autobusem. To si ještě upřesníme.

    Připomínám rok sv. Josefa, který probíhá, a květen může být nejen měsícem mariánským, ale i svatojosefským. V kostele P. Marie je k dispozici Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi.
    V kostele  P. Marie také naleznete tři svatodušní novény, které můžete použít jako přípravu na Letnice.

    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

    Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května.

    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    V příloze mailu je list otce kardinála k neděli Dobrého pastýře (25.4.).

    Oprava elektroinstalace v kostele v Kročehlavech stála 120.000 Kč. Pokud byste chtěli přispět na tento účel, tak můžete poslat peníze na účet: 2501952754/2010 s VS:200 , který slouží zejména pro opravy a úpravy kročehlavského kostela. Děkuji za vaše dary!

    ------
    A ještě eucharistická katecheze:
    Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia
    11. „Pán Ježíš, právě tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23), ustanovil eucharistickou oběť svého těla a své krve. Slova apoštola Pavla nás uvádějí do dramatických okolností, za nichž se eucharistie zrodila. Nesmazatelně nese v sobě vepsánu událost utrpení a smrti Pána. Není to pouze připomínka, nýbrž svátostné zpřítomnění. Je to oběť kříže, která stále během staletí pokračuje.(...) Když církev slaví eucharistii, památku smrti a vzkříšení svého Pána, tato ústřední událost spásy se reálně zpřítomňuje a „uskutečňuje se dílo našeho vykoupení“. Tato oběť je natolik rozhodující pro spásu lidského pokolení, že Ježíš Kristus ji dovršil a vrátil se k Otci teprve poté, co nám zanechal způsob, jak se na ní podílet, jako kdybychom při ní byli přítomni. Každý věřící tak na ní může mít účast a těžit z ní nevyčerpatelné plody. Toto je víra, z níž žily během staletí křesťanské generace. (...)
    12. Tento aspekt všepojímající lásky eucharistické svátosti má základ v samých slovech Spasitele. Když ji ustanovil, neřekl pouze: „Toto je mé tělo“, „toto je má krev“, ale dodal, „které se za vás vydává… která se za vás prolévá“ (Lk 22,19-22). Netvrdil pouze, že to, co jim dává jíst a pít, je jeho tělo a krev, nýbrž vyjádřil také obětní hodnotu, a to tak, že svátostným způsobem zpřítomnil svou oběť, kterou měl po několika hodinách dovršit na kříži za spásu všech. (...)
    14. Kristova Pascha zahrnuje s utrpením a smrtí také jeho vzkříšení. Připomíná to odpověď lidu po proměňování: „Tvé vzkříšení vyznáváme“. Vždyť eucharistická oběť nezpřítomňuje pouze tajemství Spasitelova utrpení a smrti, nýbrž i jeho vzkříšení, v němž oběť nachází své vyvrcholení. Kristus se může stát „chlebem života“ (Jan 6,35.48) či „živým chlebem“ (Jan 6,51) jen jako živý a vzkříšený. (...)
    15.  Přetrvává hranice, na kterou poukázal Pavel VI.: „Každé teologické vysvětlení, které se snaží nějak proniknout do tohoto tajemství, musí pevně zastávat, aby bylo ve shodě s katolickou vírou, že v objektivní skutečnosti, nezávisle na našem duchu, chléb a víno přestaly po proměnění existovat, neboť od té chvíle se před námi nachází pod svátostnými způsobami chleba a vína úctyhodné tělo a krev Pána Ježíše“. (...)
    16.  Eucharistie je skutečná hostina, v níž se Kristus dává za pokrm. Když Ježíš poprvé hovořil o tomto pokrmu, posluchači zůstali ohromeni a zmateni a donutili Mistra, aby zdůraznil objektivní pravdu svých slov: „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53). Nejde o nějaký metaforický pokrm: „Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj“ (Jan 6,55). (...)
    17. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha. Sv. Efrém píše: „Nazval chléb svým tělem, naplnil ho sebou samým a svým Duchem. (…) A ten, kdo ho jí s vírou, pojídá Oheň a Ducha. (…) Vezměte a jezte z toho všichni, a jezte s ním Ducha Svatého. Vždyť je to skutečně mé tělo a ten, kdo je jí, bude žít navěky“. Církev v eucharistické epiklesi prosí o tento božský Dar, původce každého dalšího daru. V Božské liturgii sv. Jana Zlatoústého například stojí: „Vzýváme tě, prosíme tě a naléháme: pošli svého Svatého Ducha na nás na všechny a na tyto dary, (…) aby pro ty, kteří se na nich budou podílet, byly očištěním duše, odpuštěním hříchů a sdílením Ducha Svatého“. A v Římském misálu celebrant naléhavě žádá: „A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho Svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu“. Tak v nás Kristus darem svého těla a své krve rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování. (...)
    18.  Eucharistie je směřování k cíli, předchuť plné radosti přislíbené Kristem (srov. Jan 15,11); v jistém smyslu je předjímáním ráje, „zárukou budoucí slávy“.V eucharistii všechno vyjadřuje důvěryplné očekávání, že „se splní blažená naděje a přijde náš Spasitel Ježíš Kristus“. Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti.
    ------

    Hudební pozdrav je velikonoční a mariánský zároveň: https://www.youtube.com/watch?v=yzMa0qzwagA/

    Požehnané dny doby velikonoční!
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 18. dubna 2021
(3. neděle velikonoční)
Tuto neděli (18.4.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 19.4. do 25.4. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 19.4. mše sv. 18.00 hod Kročehlavy
úterý 20.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 21.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 22.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 23.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 24.4. 18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 25.4. (4. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                18.00 hod sv. Florián
                                                18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiq.)             
Ještě upozornění na změnu programu v neděli 2.5.: mše sv. v 8.00 hod bude na NÁMĚSTÍ a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude POUZE PRO BIŘMOVANCE, KMOTRY A JEJICH RODINY.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (22.4.) a v pátek (23.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 22.4. mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    Ve čtvrtek 22. dubna se po večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi; po mši sv. u P. Marie také bude pravidelná adorace.
    V pátek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
    V sobotu 24. dubna je památka sv. Jiří, mučedníka.
    V neděli 25. dubna po mši sv. v 10.00 hod obnovíme zasvěcení rodin Dítěti Ježíši.
    Příští neděli 25.4. (neděle Dobrého pastýře) během mší svatých v 8.30 v Kročehlavech a v 10 hod na náměstí nás navštíví tři bohoslovci pražského kněžského semináře.
    Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května. Rodiče mohou děti přihlásit v sakristii.
    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v XP,

    slavení v tomto týdnu:

    pondělí 19.4. mše sv. 18.00 hod Kročehlavy
    úterý 20.4. 18.00 hod sv. Florián
    středa 21.4. 18.00 hod Kročehlavy
    čtvrtek 22.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
    pátek 23.4. 15.00 hod Vrapice
                       18.00 hod Kročehlavy
    sobota 24.4. 18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
    neděle 25.4. (4. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                    8.30 hod Kročehlavy
                                                    8.30 hod Vrapice
                                                    10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                    10.30 hod Hnidousy
                                                    18.00 hod sv. Florián
                                                    18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)

    Ještě upozornění na změnu programu v neděli 2.5.: mše sv. v 8.00 hod bude na náměstí a mše sv. s biřmováním v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pouze pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny.(přenos FB)

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (22.4.) a v pátek (23.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 22.4. mezi 19-20 hod.

    Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    Ve čtvrtek 22. dubna se po večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi; po mši sv. také bude pravidelná adorace.
    V pátek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. http://catholica.cz/index.php?id=1296
    V sobotu 24. dubna je památka sv. Jiří, mučedníka. http://catholica.cz/index.php?id=1307
    V neděli 25. dubna po mši sv. v 10.00 hod obnovíme zasvěcení rodin Dítěti Ježíši.

    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

    Příští neděli (neděle Dobrého pastýře) během mší svatých v 8.30 v Kročehlavech a v 10 hod na náměstí nás navštíví tři bohoslovci pražského kněžského semináře.

    Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude 14. května.

    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Pro děti naleznete v příloze Mariánek. Z minulé neděle; omlouvám se za zpoždění. Díky za přípravu!

    -----
    Postupně si budeme představovat několik eucharistických zázraků z knihy Carla Acutise Eucharistické zázraky ve světě. (slovenský překlad knihy k dispozici zde: https://lux.sk/produkt/knihy/eucharisticke-zazraky-vo-svete/ )
    Eucharsistický zázrak z polské Legnice: http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=polonia&wh=legnica&ct=Legnica,%202013
    Zatím posílám odkaz na anglickou verzi, česká bude k dispozici v kostele u P. Marie od června.

    Katecheze o Eucharistii bude následujících 8 týdnů - dá-li Pán - z encykliky Jana Pavla II. Ecclesia de Eucharista:
    1. Církev žije z eucharistie. Tato pravda nevyjadřuje pouze každodenní zkušenost víry, ale v souhrnu v sobě uchovává jádro tajemství církve. Ta pak v rozmanitých formách s radostí zakouší, jak se stále naplňuje příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20); v posvátné eucharistii se však raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého
    křesťanského života“.  „Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem život“.  Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky. (...)
    3. Z velikonočního tajemství se rodí církev. Právě proto se eucharistie, jež je par excellence svátostí velikonočního tajemství, stává ohniskem života církve. Je to vidět z prvních obrazů církve, které nám předkládají Skutky apoštolů: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“ (2,42). „Lámání chleba“ odkazuje na eucharistii. Po dvou tisících letech i nadále uskutečňujeme onen prvotní obraz církve. A zatímco tak konáme při eucharistické oběti, oči duše se vracejí k velikonočnímu triduu: k tomu, co se odehrálo večer na Zelený čtvrtek během Poslední večeře a po ní. Ustanovení eucharistie totiž svátostně předjímalo události, k nimž došlo krátce nato, počínajíc smrtelnou úzkostí v Getsemanech. Znovu vidíme Ježíše, jak vychází z Večeřadla a odchází s učedníky, aby překročil potok Cedron a vstoupil do Olivové zahrady. (...)  „jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve“ (Lk 22,44). Krev, kterou krátce předtím předal církvi jako nápoj spásy v eucharistické svátosti, začínala být prolévána; její prolití se pak dokonalo na Golgotě a stalo se nástrojem našeho vykoupení: „Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; (…) vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení“ (Žid 9,11-12).
    (...)
    10.  (...) Na mnoha místech pak se velice často koná výstav Nejsvětější svátosti, která se stává nevyčerpatelným zdrojem svatosti. Zbožná účast věřících na eucharistickém průvodu o slavnosti Těla a krve Páně je Pánovou milostí, která každým rokem naplňuje radostí toho, kdo se ho účastní. Mohly bychom uvést i další pozitivní znamení víry a lásky k eucharistii. Bohužel vedle těchto světlých stránek nechybějí stíny. Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné bratrské setkání. Kromě toho nezbytnost služebného kněžství, které se opírá o apoštolskou posloupnost, zůstává někdy v pozadí a svátostnost eucharistie bývá redukována na pouhé hlásání. Z toho důvodu také ekumenické iniciativy tu a tam, i když jsou velkomyslné v úmyslech, dávají prostor eucharistické praxi, jež odporuje disciplíně, kterou církev vyjadřuje svou víru. Jak neprojevit nad tím vším hlubokou bolest? Eucharistie je příliš velkým darem, než aby mohla snést dvojznačnost a snižování významu.
    -----
    Hudební pozdrav od Antonia Vivaldiho Et resurrexit : https://www.youtube.com/watch?v=UySLuCzm1lQ/

    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 11. dubna 2021
(neděle Božího milosrdenství)
Tuto neděli (11.4.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Mimořádně bude tuto neděli (11.4.) slavena mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; začneme korunkou k Božímu milosrdenství, během mše sv. budou členky Laických misionářů lásky obnovovat své sliby a na konec se pomodlíme litanie k Božímu milosrdenství.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 12.4. do 18.4. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 12.4. mimořádně mše sv. v 10.00 hod u P. Marie (sv. Josef Moscati)                     
                                                           18.00 hod Kročehlavy
úterý 13.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 14.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 15.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 16.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 17.4.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                      18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 18.4. (3. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                 18.00 hod sv. Florián

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (15.4.) a v pátek (16.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 15.4. mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 12. dubna je památka sv. Josefa Moscatiho, lékaře.
    Od čtvrtka 15. dubna se vracíme k pravidelným adoracím po večerní mši sv. u P. Marie.
    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků (od 16.4.) přede mší sv. v Kročehlavech.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,

    mimořádně bude tuto neděli (11.4.) slavena mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; začneme korunkou k Božímu milosrdenství, během mše sv. budou členky Laických misionářů lásky obnovovat své sliby a na konec se pomodlíme litanie k Božímu milosrdenství.

    Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 12.4. do 18.4. budou v naší farnosti slaveny takto:

    pondělí 12.4. mimořádně mše sv. v 10.00 hod u P. Marie                      
                                                               18.00 hod Kročehlavy
    úterý 13.4. 18.00 hod sv. Florián
    středa 14.4. 18.00 hod Kročehlavy
    čtvrtek 15.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
    pátek 16.4. 15.00 hod Vrapice
                       18.00 hod Kročehlavy
    sobota 17.4.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                          18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
    neděle 18.4. (3. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                    8.30 hod Kročehlavy
                                                    8.30 hod Vrapice
                                                    10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                    10.30 hod Hnidousy
                                                     18.00 hod sv. Florián

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (15.4.) a v pátek (16.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 15.4. mezi 19-20 hod.

    Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 12. dubna je památka sv. Josefa Moscatiho, lékaře: http://catholica.cz/index.php?id=1173 .
    Od čtvrtka 15. dubna se vracíme k pravidelným adoracím po večerní mši sv. u P. Marie.

    Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků (od 16.4.) přede mší sv. v Kročehlavech.

    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

    V této souvislosti bych rád upozornil na tři zajímavé články na cirkev.cz. První se týká Sv. otce papeže Františka: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409mlady-bergoglio-undefined-nocni-adorator a jeho zkušeností s nočními adoracemi v Buenos Aires. Další dva články se týkají nově blahoslaveného Čecha (17.4.), který spolu se svými spolubratry položil život za Eucharistii: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409polozil-svuj-zivot-za-eucharistii a https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210301sluzebnik-bozi-dominik-zavrel-op-z-chodova-bude-17-dubna-2021-blahorecen .

    Ještě přidávám několik bodů z Deníčku sestry Faustyny Kowalské, které se týkají jak neděle Božího milosrdenství, tak Eucharistie:
    1146: Ježíš sestře Faustyně: (Nechť vkládají) naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumatelném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti...
    1827 (Sestra Faustyna se připravuje na Sv. přijímání:) Dnes se má duše připravuje na svaté přijímání jako na svatební hostinu, na níž všichni účastníci této hostiny září nevýslovnou krásou. Také já jsem pozvaná na tu hostinu, ale nevidím u sebe tu krásu, nýbrž propast ubohosti. A třebaže se necítím hodna usednout ke stolu, přesto se vmáčknu pod stůl a u Ježíšových nohou budu žebrat alespoň o drobečky, které padají pod stůl. Přibližuji se k tobě, Ježíši, protože znám Tvé milosrdenství, vždyť spíše se vyčerpá má ubohost, než se vyčerpá slitování Tvého Srdce. Proto budu dnešního dne vzbuzovat důvěru v Boží milosrdenství.
     
    V příloze je dále pdf dokument z knihy resp. výstavy Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise (kapitola Svatí a mystici a Eucharistie; zatím v AJ; zdroj: http://www.miracolieucaristici.org ). Týká se právě sestry Faustyny.

    Velikonoční hudební pozdrav od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=GdkIQGehDak/

    Požehnaný velikonoční oktáv!
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 4. dubna 2021
(Vzkříšení Páně)
Tuto neděli (4.4.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Pondělí velikonoční 5.4. - se žehnáním pokrmů
8.30 Kročehlavy
8.30 Vrapice
10.00 NPM=Nanebevzetí Panny Marie
10.30 Hnidousy
18.00 sv. Florián
18.00 NPM (v ritu antiquior)
Úterý velikonoční 6.4. 18 hod sv. Florián
Středa velikonoční 7.4. 18 hod Kročehlavy
Čtvrtek velikonoční 8.4. 18 hod NPM
Pátek velikonoční 9.4. 15 hod Vrapice
                                       18 hod Kročehlavy
Sobota velikonoční 10.4. 16 hod Kročehlavy (za nenarozené děti a pro život)
                                           18 hod sv. Florián                     
Schéma nedělí od 11.4. (neděle Božího milosrdenství) bylo následující:
8.00 NPM (zůstává!)
8.30 Kročehlavy
8.30 Vrapice
10.00 náměstí přenos FB
10.30 Hnidousy
mimořádně 11.4. (na svátek Božího milosrdenství) 15.00 hod NPM
(!mše v 17.00 hod u NPM už od 11.4. nebudou!)
18.00 sv. Florián
18.00 NPM (2. a 4. neděle v měsíci v ritu antiquior)

    Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený na adoraci ve čtvrtek (8.4.) a v pátek (9.4.) mezi 11-12 hod.

    Vážení a milí přátelé,

    sestry a bratři v XP,

    zde je přehled bohoslužeb na velikonoční týden. Věnujte prosím pozornost změnám - vracíme se ke slavení u sv. Floriána (úterý, sobota, neděle od 18 hod) a k nedělním ranním mším sv. v Kročehlavech (od Velikonočního pondělí, resp. od 11.4.) v 8.30 hod.

    Pondělí velikonoční 5.4.:
    8.30 Kročehlavy

    8.30 Vrapice

    10.00 NPM=Nanebevzetí Panny Marie

    10.30 Hnidousy

    18.00 sv. Florián

    18.00 NPM (v ritu antiquior)
    Úterý velikonoční 6.4. 18 hod sv. Florián
    Středa velikonoční 7.4. 18 hod Kročehlavy
    Čtvrtek velikonoční 8.4. 18 hod NPM
    Pátek velikonoční 9.4. 15 hod Vrapice
                                           18 hod Kročehlavy
    Sobota velikonoční 10.4. 16 hod Kročehlavy (za nenarozené děti a pro život)
                                               18 hod sv. Florián                        
    Schéma nedělí by tedy od 11.4. (neděle Božího milosrdenství) bylo následující:
    8.00 NPM (zůstává!)
    8.30 Kročehlavy
    8.30 Vrapice
    10.00 náměstí
    10.30 Hnidousy
    mimořádně 11.4. (svátek Božího milosrdenství) 15.00 hod NPM
    (!mše v 17.00 hod u NPM už od 11.4. nebudou!)
    18.00 sv. Florián
    18.00 NPM (2. a 4. neděle v měsíci v ritu antiquior)

    Změna programu vyhrazena↑

    Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený ve čtvrtek (8.4.) a v pátek (9.4.) mezi 11-12 hod.
    V příloze naleznete také velikonoční Mariánek pro děti. Díky za přípravu!

    Přeji vám požehnané Velikonoce a celou dobu velikonoční prožitou v radosti z Pána vzkříšeného a v očekávání Daru Ducha Svatého.

    +Buoh všemohúcí,
    vstal z mrtvých žádúcí,
    chvalmež Boha s veselím,
    toť nám všem Písmo velí.
    Kyrie eleison!+
    https://www.youtube.com/watch?v=b1XE-_oEilo/

    P. Martin
OZNÁMENÍ z 28. března 2021
(Květná neděle)
Tuto neděli (28.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Na Květnou neděli si k požehnání přineste prosím vlastní kočičky, během všech nedělních mší sv. proběhne žehnání.
pondělí Sv. týdne 29.3. 18 hod Kročehlavy
úterý Sv. týdne 30.3. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie
středa Sv. týdne 31.3. (odpolední bohoslužba u NPM odpadá)
                                     18 hod Kročehlavy
Zelený čtvrtek
·       10-12 hod možnost modlitby v kostele (NPM) a sv. smíření na faře
·        NPM 16 hod mše sv. na památku Večeře Páně, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně, přenos FB
·        Hnidousy 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně
 
Velký pátek
·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele;
kostel bude otevřený od 9 hod do 14 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Velký pátek", k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 15 hod křížová cesta
·        NPM 16 hod obřady Velkého pátku, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 18 hod obřady Velkého pátku, přenos FB
·        Hnidousy 15 hod křížová cesta
·        Hnidousy 18 hod obřady Velkého pátku
 
Bílá sobota
·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté možnost sv. smíření v kostele;
kostel bude otevřený od 9 hod do 16 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Bílou sobotu", k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí vigilie v 18 hod
·        NPM vigilie ve 20.30 hod  POUZE PRO KATECHUMENY, KMOTRY A JEJICH RODINY; přenos FB 
 
Neděle Vzkříšení - se žehnáním pokrmů
8.00 NPM
8.30 Vrapice
10.00 Náměstí přenos FB
10.30 Hnidousy
17.00 NPN
18.00 NPM (se křtem dětí)
 
Pondělí v oktávu velikonočním - se žehnáním pokrmů
8.30 Kročehlavy
8.30 Vrapice
10.00 NPM
10.30 Hnidousy
18.00 sv. Florián
18.00 NPM (v ritu antiquior)
Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,

    dovolím si připomenout - přineste si prosím na mše sv. na Květnou neděli vlastní kočičky.
    (A také nám na Květnou neděli začíná letní čas.)

    A nyní informace ke slavení (a otevření kostela u P. Marie) ve Sv. týdnu, během velikonočního Tridua (Třídenní) a na Velikonoční pondělí v naší farnosti:

    pondělí Sv. týdne 29.3. 18 hod Kročehlavy
    úterý Sv. týdne 30.3. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie
    středa Sv. týdne 31.3. (odpolední bohoslužba u NPM odpadá)
                                         18 hod Kročehlavy

    Zelený čtvrtek

    ·        10-12 hod možnost modlitby v kostele (NPM) a sv. smíření na faře

    ·        NPM(=Nanebevzetí Panny Marie) 16 hod mše sv. na památku Večeře Páně,  bez mytí nohou, bez průvodu do Getseman, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

    ·        Náměstí 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně, bez mytí nohou, s průvodem do Getseman, přenos FB

    ·        Hnidousy 18 hod mše na památku Večeře Páně, bez mytí nohou, s průvodem do Getseman

    

    Velký pátek

    ·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele;

    kostel bude otevřený od 9 hod do 14 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Velký pátek", k dispozici v kostele)

    ·        Náměstí 15 hod křížová cesta

    ·        NPM 16 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

    ·        Náměstí 18 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, přenos FB

    ·        Hnidousy 15 hod křížová cesta

    ·        Hnidousy 18 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže

    

    Bílá sobota

    ·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté možnost sv. smíření v kostele; kostel bude otevřený od 9 hod do 16 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Bílou sobotu", k dispozici v kostele)

    ·        Náměstí vigilie v 18 hod (dříve dle pokynů nelze) se žehnáním vody a obnovou křestního vyznání

    ·        NPM vigilie ve 20.30 hod se křtem dospělých, POUZE PRO KATECHUMENY, KMOTRY A JEJICH RODINY; přenos FB 

    

    Neděle Vzkříšení - se žehnáním pokrmů

    8.00 NPM

    8.30 Vrapice

    10.00 Náměstí přenos FB

    10.30 Hnidousy

    17.00 NPN

    18.00 NPM (se křtem dětí)

    

    Pondělí v oktávu velikonočním - se žehnáním pokrmů

    8.30 Kročehlavy

    8.30 Vrapice

    10.00 NPM

    10.30 Hnidousy

    18.00 sv. Florián

    18.00 NPM (v ritu antiquior)

    Změna programu vyhrazena↑

    Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.
    V sobotu 27.3. bude slavena na Staroměstském náměstí od 11 hod mše sv. za nenarozené děti : https://www.tvnoe.cz/porad/31368-mse-svata-za-nenarozene-deti-jejich-rodice-a-zdravotnicky-personal-praha-staromestske-namesti .

    Ještě k proběhlé slavnosti Zvěstování Páně: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210322budme-nablizku-nenarozenym-i-jejich-rodicum-pastyrsky-list-ke-slavnosti-zvestovani-pane .

    Římská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje sledovat on-line přenosy velikonočních bohoslužeb s biskupy, proto přidávám následující odkaz:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210325velikonocni-bohosluzby-s-nasimi-biskupy
    (přenosy našich farních bohoslužeb budou k dispozici na FB také)

    Náměty pro prožití Velikonoc jsou k dispozici i zde:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210326velikonoce-cz-podruhe

    Dostal jsem také odkaz na křížovou cestu pro děti: https://viravrodine.webnode.cz/krizova-cesta/

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .

    Děkuji za přípravu velikonoční Naděje! (naleznete v příloze mailu)

    Na Zelený čtvrtek v mnoha kostelích (i u nás) zazní tento hymnus opěvující pravou Lásku: https://www.youtube.com/watch?v=NLnT-06Y2fs/

    Těším se na společné slavení velikonočních svátků!
    Požehnané dny blízko Pána ukřižovaného a vzkříšeného vám vyprošuje
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 21. března 2021
(5. neděle postní)
Tuto neděli (21.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 22.3. do 28.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 22.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 23.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 24.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
17.30 hod NPM (mimořádně) křížová cesta - Den misionářů -                                        mučedníků limit 20 osob                            
                     18 hod NPM (mimořádně) - Den misionářů-mučedníků limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 25.3. 17.30 hod náměstí katecheze o Jezulátku
                       18.00 hod náměstí
pátek 26.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod BOHOSLUŽBA SLOVA Kročehlavy limit 10 osob
sobota 27.3. 18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 28.3. (Květná neděle) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                     8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                   10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                   10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                   17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   18.00 hod NPM (v ritu antiquoir) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.3. a 28.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Na Květnou neděli si k požehnání přineste prosím vlastní kočičky, během všech nedělních mší sv. proběhne žehnání.
Změna programu ↑ vyhrazena!

    Liturgické slavení:
    V pondělí 22. března se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Ve středu 24. března je památka sv. Oscara Romera, biskupa a mučedníka; je to zároveň Den modliteb a postu za misionáře-mučedníky.
    Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně; přede mší sv. proběhne katecheze o Jezulátku (o. Pavel Michal OCD ze Slaného); po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši za rodiny a za nemocné a modlitbu zasvěcení.
    Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.


    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři,

    přehled mší sv. tento týden:

    pondělí 22.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 23.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 24.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        17.30 hod NPM (mimořádně) křížová cesta - Den misionářů-mučedníků
                        18 hod NPM (mimořádně) - Den misionářů-mučedníků limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 25.3. 17.30 náměstí katecheze o Jezulátku o. Pavel Michal OCD ze Slaného
                         18 hod náměstí - hlavní celebrant o. Pavel Michal OCD ze Slaného (po mši sv. modlitba za rodiny a nemocné, zasvěcení Dítěti Ježíši)
    pátek  26.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod BOHOSLUŽBA SLOVA Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 27.3. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 28.3. (Květná neděle) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob

    Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.3. a 28.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgicky si připomeneme:
    22.3. sv. Šarbela - litanie jako obvykle po mši sv. (22. v měsíci) http://catholica.cz/index.php?id=3312
    24.3. sv. Oscara Romera, biskupa a mučedníka  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181013novi-svetci-oscar-romero
    a samozřejmě 25.3. slavnost Zvěstování Páně http://catholica.cz/?id=849

    Na výroční den umučení sv. Oscara Romera připadá i Den misionářů-mučedníků: https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-3/ .

    Na Květnou neděli si prosím přineste ratolesti-kočičky vlastní.

    Slavení sv. Týdne upřesním během následujících dní a pošlu vám zprávu.

    Na sv. Josefa také začal rok rodiny: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210318zacina-undefinedrok-rodiny-amoris-laetitiaundefined .

    Vzhledem k dopisu od prefekta Kongregace pro východní církve (viz příloha) k velkopáteční sbírce přidávám ještě několik dokumentů k situaci pronásledovaných křesťanů a křesťanů na Blízkém východě:  https://www.youtube.com/watch?v=YdWMIZU4gsA  , https://www.youtube.com/watch?v=_zXRYkLtU-M a https://www.youtube.com/watch?v=Eb0OqliYwUQ .

    Věnujte prosím také pozornost výzvě biskupů ke sčítání lidu (v příloze).

    Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.

    Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    A jako přípravu na Květnou neděli můžeme vyslechnout antifonu Hosana filio David: https://www.youtube.com/watch?v=cElTb_29dMo/ .

    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin   
OZNÁMENÍ ze 14. března 2021
    (4. neděle postní)
    Tuto neděli (14.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
    Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 15.3. do 21.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
    pondělí 15.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    úterý 16.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
    středa 17.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                          18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 18.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
    pátek 19.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                         18.00 hod NPM limit 20 osob
                         18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 20.3. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                           18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
    neděle 21.3. (5. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                               8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                             10.00 hod náměstí, přenos FB
                                             10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                       17.00 hod NPM limit 20 osob
                                       18.00 hod NPM (3. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Změna programu ↑ vyhrazena!

        Liturgické slavení:
        Pátek 19. března je slavnost sv. Josefa; při mši sv. v 18 hod u P. Marie požehnáme obnovenou sochu sv. Josefa.
        Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
        Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
        Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.


        Vážení a milí farníci,

        sestry a bratři,

        přehled mší sv. tento týden:

        pondělí 15.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
        úterý 16.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
        středa 17.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                            18 hod Kročehlavy limit 10 osob
        čtvrtek 18.3. 18 hod NPM limit 20 osob
        pátek  19.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                            18 hod NPM limit 20 osob; s žehnáním obnovené sochy sv. Josefa (od 17.30 křížová cesta)
                            18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
        sobota 20.3. 8 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
        neděle 21.3. (5. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                              10.00 hod náměstí  přenos FB
                                              10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                              17.00 hod NPM limit 20 osob
                                              18.00 hod NPM (3. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob

        Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!
        Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

        Liturgicky si připomeneme v pátek slavnost sv. Josefa: http://catholica.cz/?id=997
        Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod.
        Dnes je také výroční den zvolení Sv. otce papeže Františka, modleme se za něj a jeho službu: https://vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/modlitba-za-papeze

        Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.

        Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

        Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

        Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
        K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
        Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
        Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
        K ekonomickým záležitostem farnosti bych rád doplnil několik informací: podařilo se opravit střechu na boční lodi kostela sv. Mikuláše ve Švermově. Stav byl havarijní, zatékalo přímo do kostela. Děkuji všem, kteří se angažovali, ať již finanční pomocí nebo svým časem. Máme ovšem další havarijní stav, tentokrát v Kročehlavech (kostel Nejsv. Srdce Páně), kde je potřeba vyměnit elektroinstalaci. Práce začnou v následujícím týdnu. Nutné bude opravit i část elektroinstalace u Panny Marie, protože nám nesvítí dobře světla v hlavní lodi kostela.
        Dovolím si vás v této souvislosti poprosit o pomoc. Zde je seznam účtů, které jsou mj. určeny i pro jednotlivé kostely a jejich opravy (ať už aktuálně probíhající nebo budoucí), případně pro rekonstrukci a opravy arciděkanství (fary na náměstí):

        Oprava arciděkanství (2001730194 - CZK) Fio konto
        Opravy Vrapice sv. Mikuláš (2101826652 - CZK) Fio konto
        Opravy Švermov sv. Mikuláš (2401706003 - CZK) Fio konto
        Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně (2501952754 - CZK) Fio konto
        Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno (2801706002 - CZK) Běžný účet - provozní účet farnosti.
        Kód Fio banky je 2010.

        Ještě několik poznámek: jak jsem uvedl výše, tak oprava části střechy ve Švermově proběhla úspěšně. Vyčerpali jsme ale dosud nasbírané peníze
        na příslušném účtu a zbytek se doplácel z provozního účtu farnosti. Podobně jsme postupovali při opravách štítu kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích.
        Provozní účet farnosti jinak slouží k zajištění běžného provozu farnosti (placení energií, pojištění, drobnějších oprav atd.).
        Díky za pomoc!
        Prosme také sv. Josefa, aby bděl nad hmotnými a finančními záležitostmi naší farnosti. 😇
        A v příloze mailu je ještě leták ohledně hospodaření arcibiskupství.

        Dovolím si také upozornit na velkopáteční sbírku pro křesťany ve Svaté zemi: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210312kardinal-sandri-prosi-o-solidaritu-s-krestany-ve-svate-zemi
        V návaznosti na poslední papežskou návštěvu ještě dva dokumenty o křesťanech na Blízkém východě (oba v anglickém jazyce): https://www.youtube.com/watch?v=vebTUU34JfA a https://www.youtube.com/watch?v=sztNqzQHALc .

        Pozvánka na toto pondělí v 18:00, a to na veřejnou online diskuzi Víra a Lesy, na které vystoupí generální vikář Balík za katolickou církev, patriarcha Butta za ČS církev Husitskou, a pan Kraus z Federace Židovských obcí, a za vědeckou komunitu Děkan Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU. Bude to na YouTube streamu FLD ČZU https://www.youtube.com/FLDvPraze

        Drobná antifona nás může potěšit a připravit na páteční slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=rSx9cQck3Sc/

        Požehnané dny!
        P. Martin
OZNÁMENÍ ze 7. března 2021
(3. neděle postní)
Tuto neděli (7.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 8.3. do 14.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 8.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 9.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 10.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 11.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 12.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 13.3. 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                       18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 14.3. (4. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                   17.00 hod NPM (2. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
                                   18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.3. a 14.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Změna programu ↑ vyhrazena!

    Liturgické slavení:
    Sobota 13. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
    Od středy 10. března se spojme ve společné modlitbě novény k sv. Josefovi, abychom se tak dobře připravili na páteční slavnost (19.3.).
    Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři,
    nejprve bych vám rád poděkoval za vaše milá poděkování 😇 a pozdravy; omlouvám se, že často nestačím reagovat osobně.
    Jak budeme slavit liturgii tento týden?
    Tento týden (8.3.-14.3.) budou slouženy mše sv. takto:
    --- nejprve informace k této neděli (7.3.) - podle všeho mše sv. mohou proběhnout podle původního plánu (včetně mše sv. na náměstí v 10 hod)
    pondělí 8.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 9.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 10.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 11.3. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  12.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 13.3. 16 hod Kročehlavy limit 10 osob
                         18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 14.3. (4. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM (2. skrutinia za katechumeny)  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; minulou neděli městská policie sledovala venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.3. a 14.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgicky si připomeňme v úterý 9. března sv. Františku Římskou: http://catholica.cz/index.php?id=803 .
    Od středy 10. března se spojme ve společné modlitbě novény k sv. Josefovi, abychom se tak dobře připravili na páteční slavnost (19.3.).
    Vzhledem k probíhající návštěvě Sv. otce papeže Františka v Iráku doporučuji vaší pozornosti dvě pozoruhodné knihy, které nám mohou pochopit situaci křesťanů na Blízkém východě:
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Moje-milovana-Syrie.html
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Mnich-v-zajeti-islamistu.html
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Mnich-v-zajeti-islamistu-audiokniha-ke-stazeni-v-mp3.html .
    Doporučuji si vyslechnout - jako malou duchovní obnovu - přednášku P. Vojtěcha Kodeta Vnitřní pokoj: https://vojtechkodet.cz/temata/bozi-slovo/jak-si-zachovat-vnitrni-pokoj . Snad už v době adventní bude moci proběhnout duchovní obnova, jak jsme na ně byli zvyklí.
    Pro děti posílám pohádku: https://www.fler.cz/magazin/jak-snezenka-privolala-jaro-3211 .
    Ještě několik informací k dětem a k jejich Prvnímu sv. přijímání: předběžně je plánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod.
    Hudební pozdrav je dnes postní, od Adama Michny z Otradovic, v podání Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo .
    Požehnané postní dny
    P. Martin
    PS: obrázek jde dnes z Uru v dnešním Iráku - "Dům Abrahámův".
OZNÁMENÍ z 28. února 2021
(2. neděle postní)
Tuto neděli (28.2.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 1.3. do 7.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 1.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 2.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 5.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.3. 8.00 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                    18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí/?/, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (1.skrutinia za čekatele křtu)limit 20osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (28.2. a 7.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Změna programu ↑ vyhrazena!
    Liturgické slavení:
    Pátek 5. března je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace.
    Sobota 6. března je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvr. Srdci Panny Marie.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Vážení a milí přátelé,
    sestry a bratři v Kristu,
    dnes se musím hned na začátku omluvit, že v dnešním e-mailu bude více informací a příloh.
    Nejprve k pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Pokud jsem nic nepřehlédl, tak snad zatím platí stupeň PES 5, a tak bychom i po omezení pohybu atd. nadále mohli slavit mše sv. jako tomu bylo v minulých týdnech.
    Tento týden (1.3.-7.3.) budou slouženy mše sv. takto:
    pondělí 1.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 2.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 4.3. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  5.3.   15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 6.3.    8 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                        18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí /?/  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (1. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
    Změna programu vyhrazena - možná budeme muset upravit venkovní slavení v neděli na náměstí, pokud dojde ke změně vládního nařízení ohledně shromažďování osob do 100 lidí na vnějších prostředích ("pokojná demonstrace").  Pokud dojde k jakékoliv změně, tak vás budu informovat (emailem, přes www stránky, FB...).
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 28.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.3.) mezi 16-19 hod.
    Liturgicky si připomeneme sv. Kazimíra: http://catholica.cz/?id=750
    Dovolím si v předstihu upozornit na novénu k sv. Josefovi (novéna začíná 10.3.; slavnost bude 19.3.) - k dispozici je (v našich kostelích u P. Marie a v Kročehlavech) novéna od sester paulínek a jistě na internetu můžete nalézt řadu dalších podnětů k modlitbě.
    Ještě bych se s vámi rád podělil o jeden duchovní nápad a podnět, který uzrál ve spolupráci s otci bosými karmelitány ve Slaném. Jistě jste si všimli, že v našich kostelích máme sošky Pražského Jezulátka (Dítěte Ježíše), což - jak často opakuji - není jen otázka výzdoby kostelů nebo estetiky, ale toto znamení (obraz, socha) nás má vést k modlitbě za děti a za rodiny. Ze zkušenosti mojí kněžské služby pozoruji sílící útoky, často duchovní, na rodiny v naší farnosti, a to se nemusím rozepisovat o různých tlacích společenských. Rád bych tedy v naší farnosti (právě ve spolupráci s karmelitány) navázal na tradici modliteb za rodiny, trpící děti a nemocné, která probíhá každého 25. dne v měsíci v italském poutním kostele Pražského Jezulátka v Arenzanu (Ligurie). Proč právě 25. v měsíci je nasnadě - 25.12. slavíme Ježíšovo narození. Způsobů, jak prožít takovýto den zvlášť věnovaný modlitbě za děti a rodiny, je jistě celá řada. Jednou z možností je slavit slavnostní mši sv. k tajemství Vtělení Pána (pokud to samozřejmě liturgické předpisy a rubriky dovolí), dále je možné se po mši sv. modlit litanie k Dítěti Ježíši, je možné se zasvětit Ježíš(k)ovi, může proběhnout mazání nemocných olejem (právě z poutního místa v Arenzanu), modlitba za nemocné a modlitba za trpící děti... Intenzivní modlitba za rodiny je velmi důležitá. Konkrétní podoba slavení pak u nás samozřejmě závisí na epidemiologické situaci a také na tom, na jaký den v týdnu 25. v měsíci připadne atd., ale nepředbíhejme.
    Zatím to vypadá tak, že bychom - dá-li Pán - nějakým způsobem začali 25.3. na slavnost Zvěstování Páně; pozvání slavit mši sv. přijal otec Pavel Michal ze Slaného. Zda bude mše sv. v kostele, na náměstí, či jen přenášena přes FB stránky ještě uvidíme podle situace.
    K příloze "LG jáhni" několik vysvětlení - jednak jsme nedávno oslavili méně známého jáhna sv. Jovitu (více známe třeba sv. Štěpána a nebo sv. Vavřince) : http://catholica.cz/index.php?id=733 . A s bratrem jáhnem Václavem bychom rádi povzbudili ženaté muže naší farnosti, aby v modlitbě pouvažovali o svém případném povolání ke službě trvalého, ženatého jáhna. Více informací a zkušeností přineseme ve velikonoční Naději.
    Arcidiecézní charita Praha vyhlásila sbírku respirátorů pro potřebné; více info zde:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210219arcidiecezni-charita-praha-vyhlasuje-sbirku-respiratoru-pro-potrebne
    Pan kardinál zasílá poděkování za Tříkrálovou sbírku (viz příloha).
    Dále v příloze naleznete článek o Likvidaci lepry (na konci ledna se slaví Světový den pomoci malomocným)
    Ještě přikládám v pdf formátu brožurku Život katolické církve v datech.
    Do této nelehké doby posílám četbu na pokračování Zrozen, aby byl králem: https://www.youtube.com/watch?v=0fomQwRFzx4 Kromě vynikajícího hereckého obsazení je pozoruhodný samozřejmě i obsah. A může nás posílit a provést touto postní dobou zesílenou o "pouštní" aspekt dalších omezení nařízených vládou.
    Díky za Mariánek a další aktivity pro děti jako např. Postní misijní kalendář! (viz příloha)
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě sv. růžence ve 20 hod.
    A slavným hymnem sv. Venantia Fortunata Vexilla regis se s vámi rozloučím: https://www.youtube.com/watch?v=Mm0ce0amh6s&list=RDMm0ce0amh6s&index=1/
    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 21. února 2021
(1. neděle postní)
Tuto i příští neděli (21.2. a 28.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 22.2. do 28.2. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 22.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 23.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 24.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 25.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 26.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 27.2. 18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 28.2. (2. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.2. a 28.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 22. února je svátek Stolce sv. Petra.
    V úterý 23. února je památka sv. Polykarpa, mučedníka.
    V pondělí se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    tento týden (22.2.-28.2.) budou slouženy mše sv. takto:
    pondělí 22.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 23.2. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 24.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 25.2. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  26.2. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 27.2. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 28.2. (2. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 21.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (28.2.) mezi 16-19 hod.
    Dnes je připomínka sv. dětí z Fatimy: http://catholica.cz/index.php?id=581 ; pěkný film o Fatimě je k vidění zde (v AJ s portugalskými tit.): https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1pIshVBKydZaquU91O3OlAnob2m4ElUatx3Jlh3GSZKjE3S2Fbnaol9LQ&v=6VvpR9fz6-A&feature=youtu.be
    V pondělí se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi: http://catholica.cz/index.php?id=3312 ; litanie: http://kostelcvilin.cz/?page_id=2470
    A úterý je připomínka sv. Polykarpa: http://catholica.cz/index.php?id=600
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu.
    Hudební pozdrav: gregoriánský chorál na popeleční středu https://www.youtube.com/watch?v=iNjXBMdnWSY/
    Požehnané a duchovně plodné postní dny!
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 14. února 2021
(6. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (14.2. a 21.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 15.2. do 21.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 15.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 16.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 17.2. 7.00 hod NPM limit 20 osob
                     15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob přenos FB
                     19.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 18.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 19.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 20.2. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                     18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 21.2. (1. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.2. a 21.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.
    Ve středu 17. února je Popeleční středa.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (15.2.-21.2.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 15.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 16.2. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa popeleční 17.2. 7 hod NPM limit 20 osob
                                        15.30 hod NPM limit 20 osob
                                        18 hod NPM limit 20 osob přenos FB
                                        19 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 18.2. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  19.2. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 20.2. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                        18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 21.2. (1. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (s přijetím katechumenů mezi čekatele křtu) limit 20 osob

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 14.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (21.2.) mezi 16-19 hod.

    V zadní části kostela u P. Marie jsou pro vás k dispozici nově vydané novény ke sv. Josefovi: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/9-dni-ruku-v-ruce-se-svatym-Josefem.html

    Liturgická připomínka z minulého týdne: sv. Josefína Bakhita http://catholica.cz/index.php?id=513 (Velmi zajímavá postava; k ní film - poněkud rozkouskovaný: https://www.youtube.com/watch?v=HCSGs90wMVM&list=PL9lGNWS0sz3MTUYqkByd8Ibb1_3knvsSa&index=1 )
    V pondělí je památka blah. Bedřicha Bachsteina a XIII druhů, mučedníků: http://catholica.cz/index.php?id=5512
    Ve středu liturgicky slavíme vstup do postní doby - zde naleznete několik podnětů: https://www.vira.cz/katalog/postni-doba .
    Zpovídání na Popeleční středu bude probíhat po ranní mši sv. (cca 30 min) a dále min. 30 min před ostatními bohoslužbami (s výjimkou večerní mše sv. v 19 hod).
    Ve čtvrtek je připomínka bl. Jana z Fiesola (fra Angelico): http://catholica.cz/index.php?id=560

    V odkaze naleznete poselství Sv. otce pro postní dobu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210122poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-postni-dobe-2021?fbclid=IwAR0P6xWqaBXnlfXaBza3sqdx9vewnAI8gOE1BfusYxLjaZ0wKboAmD6hNBg .

    Výhled toho, co  - dá-li Pán - oslavíme a prožijeme ve farnosti: biřmování - o. biskup V. Malý 2. května
                                                                                                        Noc kostelů 28. května
                                                                                                        slavnost Nejsv. Srdce Páně - o. biskup K. Herbst 11. června
                                                                                                        První sv. přijímání dětí 20. června

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu.

    Hudební pozdrav - kající žalmy zhudebněné Orlandem Lassem:  https://www.youtube.com/watch?v=29V3x1XkpiQ/

    Požehnaný vstup do postní doby.
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 7. února 2021
(5. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (7.2. a 14.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 8.2. do 14.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 8.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 9.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 10.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 11.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 12.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                    18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 13.2. 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                    18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 14.2. (5. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.2. a 14.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
    Ve čtvrtek 11. února je památka Panny Marie Lurdské.
    V sobotu 13. února bude mše sv. v 16 hod v Kročehlavech obětována za nenarozené děti a pro život.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (8.2.-14.2.) slouženy mše sv. takto:
    pondělí 8.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 9.2. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 10.2.15.30 NPM limit 20 osob
                     18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 11.2. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 12.2. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 13.2. (druhá sobota) 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 14.2. (6. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 7.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (14.2.) mezi 16-19 hod.
    Ve čtvrtek liturgicky slavíme památku Panny Marie Lurdské a je to zároveň Světový den nemocných. Zde několik podnětů:
    Pěkný film ve slovenštině: https://youtu.be/9iC89vhOTZM
    Pokud se chcete podívat do lurské jeskyně alespoň virtuálně, tak můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk
    A na catholica.cz:  http://catholica.cz/?id=690
    V příloze naleznete poselství Sv. otce ke dni nemocných.
    A ještě pěkné podněty pro děti: "Chvála Kristu!
    Jmenuji se Roman Vlk, jsem farářem ve farnosti Laškov na prostějovsku a natáčím krátká videa pro děti k nedělním evangeliím, která uveřejňuji na Yutube kanále Vlčí doupě: https://1url.cz/@YT.vlcidoupe
    Mnoho rodin je sleduje a využívá doma při nedělních bohoslužbách.
    Videa pro děti na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
    Krátká videa k nedělním evangeliím a soutěžní videa o zajímavé výhry mohou sloužit jako podněty k rodinné nedělní liturgii, práci s dětmi ve farnostech, či v hodinách náboženství.
    Děkuji za spolupráci.
    S přáním dobra a pokoje
    +O. Roman Vlk, farář Laškov"
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Hudební pozdrav bude dnes také z Lurd: https://www.youtube.com/watch?v=AZOK77XWh8o/
    Požehnané dny pod ochranou Matky Boží!
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 31. ledna 2021
(4. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (31.1. a 7.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 1.2. do 7.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 1.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 2.2. 15.30 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
                  18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 3.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 5.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                    18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.2. 8.00 hod NPM latinská limit 20 osob
                    18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 7.2. (5. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (31.1. a 7.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; Hromnice.
    V pátek 5. února je památka sv. Agáty, mučednice; je to zároveň první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace.
    V sobotu 6. února je památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 u P. Marie obnovíme zasvěcení Panně Marii (první sobota v měsíci).

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (1.2.-7.2.) slouženy mše sv. takto:
    pondělí 1.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 2.2. (svátek, Hromnice) 15.30 hod NPM = Nanebevzetí Panny Marie limit 20 osob
                                                  18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 3.2.15.30 NPM limit 20 osob
                     18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 4.2. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 5.2. (první pátek) 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 6.2. (první sobota) 8.00 hod NPM latinsky limit 20 osob
                                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 7.2. (5. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 31.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.2.) mezi 16-19 hod.
    Co a koho slavíme v liturgickém kalendáři si můžete přečíst zde: Hromice http://catholica.cz/?id=434
                                                                                                           sv. Blažej http://catholica.cz/?id=446
                                                                                                           sv. Agáta http://catholica.cz/?id=475
                                                                                                           sv. Pavel Miki a druhové http://catholica.cz/?id=483
    V příloze mailu naleznete také foto bohoslovců za české diecéze. Ti, kteří jsou označeni PHA, tak studují za naši arcidiecézi. Modlete se prosím za ně a za další povolání. Díky.
    Díky také za nový Mariánek pro dětí!
    U P. Marie, v zadní části kostela, naleznete opět několik novén nebo pobožností (k přečisté Krvi Krostově atp.). Také zbyly asi dva kalendáře s liturgickými památkami a slavením, tak jsou k dispozici u P. Marie. Rád bych vás také upozornil na novou publikaci od našeho farníka Davida Prentise Kontraceptovaná společnost (s podtitulem Jak antikoncepce ničí západní civilizaci a co lze proti tomu podniknout).
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Jan Dismas Zelenka složil tuto slavnou mši ( https://www.youtube.com/watch?v=OY001xMm81w/ ) sv. v roce 1733 a je určena k oslavě Uvedení Páně do chrámu (neboli Očišťování Panny Marie, jak je uvedeno v latinském názvu mše).
    Dětem, rodičům i učitelům přeji klidné a požehnané prázdniny 😇.
    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 24. ledna 2021
(3. neděle v mezidobí; neděle Božího slova)
Tuto i příští neděli (24.1. a 31.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 25. do 31. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 25.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 26.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie; místo sv. Floriána)           limit 20 osob
středa 27.1. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 28.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 29.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 30.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 31.1. (4. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (24. a 31.1.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla.
    V úterý 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
    Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

    Milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (25.-31.1.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 25.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 26.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 27.1.15.30 NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 28.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 29.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 30.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 31.1. (4. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 24.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (31.1.) mezi 16-19 hod.

    Zítra slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí a zároveň neděli Božího slova. Během mše sv. v 10 hod požehnáme lektorům naší farnosti. V příloze naleznete také dopis otce kardinála Dominika Duky k zítřejší sbírce a list sv. otce k nedávnému výročí sv. Jeronýma. List je nazvaný Scripturae sacrae affectu a opět se zabývá významem Písma sv. v životě církve a křesťanů.

    Na čtvrtek nám připadá památka sv. Tomáše Akvinského: http://catholica.cz/index.php?id=367

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .

    Minulou středu jsme si připomínali sv. Šebestiána, mučedníka. Na Youtube se objevil tento krásný motet:  https://www.youtube.com/watch?v=sJj6ALyLtIA/ .

    Požehnané dny!
    In XP P. Martin
OZNÁMENÍ ze 17. ledna 2021
(2. neděle v mezidobí)
Tuto neděli i příští neděli (17.1. a 24.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 18. do 24. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 18.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 19.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie;místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 20.1. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 21.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 22.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 23.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 24.1. (Božího slova) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (17. a 24.1.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
    Ve čtvrtek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
    V pátek 22. ledna se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Neděle 24. ledna je 3. v mezidobí a zároveň nedělí Božího slova.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k systému PES 5 budou tento týden (18.-24.1.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 18.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 19.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 20.1. 18 hod Kročehlavy limit  10 osob
                         15.30 NPM limit 20 osob
    čtvrtek 21.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 22.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 23.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 24.1. (Božího slova) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 4. neděle v měsíci

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 17.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (24.1.) mezi 16-19 hod.

    Tento týden si v pondělí připomínáme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, tak si vás dovolím poprosit o modlitbu na úmysl za sjednocení všech křesťanů. "Maria je matkou Ježíšovou, je jeho tělesnou matkou, proto se k ní obracíme s prosbou o její pomoc skrze přímluvu u Boha o jednotu těla svého Syna - o jednotu církve.
    Rozdělení křesťanů má svou pravou a poslední příčinu v hříchu člověka, který je vzpourou proti Boží vůli. Právě proto opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení a bez smíření. Smíření má dvojí rozměr: především smíření s Bohem a pak smíření mezi sebou..."
    (sv. Jan Pavel II.)

    Ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské; zde naleznete životopis: http://catholica.cz/?id=264 .
    V pátek se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi (22. v měsíci).

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Hudebně se potěšíme litaniemi ke všem svatým, kde prosíme i sv. Anežku o přímluvu: https://www.youtube.com/watch?v=CKWRuFjIRFo&t/

    S pozdravem a požehnáním

    P. Martin
OZNÁMENÍ z 10. ledna 2021
(Křtu Páně)
Tuto neděli i příští neděli (10.1. a 17.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 11. do 17. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 11.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 12.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie;místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 13.1. 18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 14.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 15.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 16.1. 8 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 3. sobota v měsíci
                     18 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
neděle 17.1. (2. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO NEDĚLI (10.1.) mezi a 15-19 hod a dále ve STŘEDU mezi 15-17 hod , ve ČTVRTEK mezi 10-12 hod a v PÁTEK mezi 10-12 hod. Příští NEDĚLI (17.1.) mezi 16-19 hod.
    Liturgické slavení:
    Ve středu 13. ledna je památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.
    Ve čtvrtek 14. ledna proběhne od 18 hod ekumenická bohoslužba slova v Domě techniky (Sítná).
     Sobota 16. ledna je třetí v měsíci; mše sv. v 8 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
    Neděle 17. ledna je 2. v mezidobí.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k systému PES 5 budeme tento týden (11.-17.1.) sloužit mše sv. takto:
    pondělí 11.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 12.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 13.1. 18 hod Kročehlavy 10 osob
    čtvrtek 14.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
                         (18 hod Sítná - Dům techniky; ekumenická bohoslužba z týdne modliteb za jednotu křesťanů)
    pátek 15.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                      17 hod Kročehlavy  (rozloučení - requiem za pí Irenku Šimonovou) limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 16.1. 8 hod NPM  ritus antiquior limit 20 osob - 3. sobota v měsíci
                      18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 17.1.                  8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                           10.00 hod náměstí  přenos FB
                                           10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                           17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 10.1. mezi 15-19 hod, ve středu mezi 15-17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod.
     hod; příští neděli (17.1.) mezi 16-19 hod.
    Jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb, tak ve čtvrtek 14.1. v 18 hod proběhne ekumenická bohoslužba slova v Domě techniky (na Sítné); obvykle se celý týden setkáváme ve sborech a farnostech dalších křesťanských společenství působících zde na Kladně. To letos není možné, tak "zbyla" pouze hlavní čtvrteční bohoslužba, tentokrát tedy v Domě techniky (u církve bez hranic).
    Dovolím si duchovní vybídnutí (vzhledem k aktuální nepříznivé situaci), a to po rozhovoru s několika farníky: dle žalmu 76,12 ...čiňte sliby Hospodinu a plňte je... pojďme zintenzivnit náš duchovní život - zařaďme do našich každodenních modliteb litanie (viz příloha) a nebo se pomodleme např. devítihodinovou pobožnost k Dítěti Ježíši (viz odkaz: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prazske-jezulatko-modlitba-ve-velke-uzkosti&cisloclanku=2020040140 ), a to i s postem podle zdravotních možností a případně i učiňme nějaký konkrétní slib Pánu Bohu se splněním v době, kdy to bude možné. Jako farnost bychom mohli např. v květnu (bude-li to možné) uspořádat pouť do nově opravené baziliky Panny Marie ve Staré Boleslavi, uctít Palladium a prosit sv. Václava a bl. Karla Rakouského za ochranu.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Chtěl bych vám také poděkovat za společné slavení vánočních svátků. Letos sice jinak, než jak jsme zvyklí, ale i tak Bohu díky.
OZNÁMENÍ ze 3. ledna 2021
(2. neděle po Narození Páně)
Tuto neděli i příští neděli (3.1. a 10.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 4. do 10. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 4.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 5.1. 18 hod náměstí (místo sv. Floriána) - vigilie slavnosti Zjevení Páně/sv. Tří králů, se žehnáním vody, kadidla a křídy, přenos FB
středa 6.1.
17 hod NPM (=kostel Nanebevzetí Panny Marie) slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob
18 hod NPM v ritu antiquior slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob, přenos FB
18 hod Kročehlavy slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 10 osob
čtvrtek 7.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 8.1.
15 hod Vrapice limit 10 osob
18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 9.1.
16 hod Kročehlavy limit 10 osob - 2. sobota v měsíci
18 hod NPM (místo sv. Floriána) Křest Páně limit 20 osob
neděle 10.1. (Křtu Páně)
8.00 hod NPM limit 20 osob
8.30 hod Vrapice limit 10 osob
10.00 hod náměstí, přenos FB
10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
17.00 hod NPM limit 20 osob
18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 2. neděle v měsíci
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (3.1. a 10.1.) mezi a 15-19 hod a dále ve STŘEDU mezi 16-17 hod , ve ČTVRTEK mezi 10-12 hod a v PÁTEK mezi 10-12 hod.
    Liturgické slavení:
    Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) .
    Sobota 9. ledna je druhá v měsíci; mše sv. v 16 hod v Kročehlavech bude slavena za nenarozené děti a pro život.
    V neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně.

    Vážení a milí farníci,
    drazí v Kristu,
    nejprve informace, jak budou slaveny mše sv. v posledním vánočním týdnu (resp. od pondělí 4.1. do neděle 10.1.2021):
    pondělí 4.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 5.1. 18 hod náměstí (místo sv. Floriána) - vigilie slavnosti Zjevení Páně/sv. Tří králů, se žehnáním vody, kadidla a křídy, přenos FB
    středa 6.1.
    17 hod NPM (=kostel Nanebevzetí Panny Marie) slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob
    18 hod NPM v ritu antiquior slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob, přenos FB
    18 hod Kročehlavy slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 10 osob
    čtvrtek 7.1. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek 8.1.
    15 hod Vrapice limit 10 osob
    18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 9.1.
    16 hod Kročehlavy limit 10 osob - 2. sobota v měsíci
    18 hod NPM (místo sv. Floriána) Křest Páně limit 20 osob
    neděle 10.1. (Křtu Páně)
    8.00 hod NPM limit 20 osob
    8.30 hod Vrapice limit 10 osob /*
    10.00 hod náměstí, přenos FB
    10.30 hod Hnidousy limit 10 osob /*
    17.00 hod NPM limit 20 osob
    18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 2. neděle v měsíci
    Pozn. /* : pokud v neděli bude ve Vrapicích a v Hnidousích dodržen limit 10 osob v lavicích, tak bude slavena mše sv.; pokud bude přítomno více osob, tak bude možnost přistoupit ke sv. přijímání a mše sv. sloužena nebude.
    Nadále prosím o dodržování hygienických opatření. Dále prosím o "přednost" pro vrapické a hnidouské farníky v tamních kostelech a ještě prosím mladší a odolnější o přenechání míst během mší sv. ve vnitřních prostorách pro starší farníky.
    Limity osob vycházejí z pravidel pro slavení bohoslužeb v systému PES 5.
    Změna programu vyhrazena.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli mezi 15-19 hod a dále tento týden ve středu mezi 16-17 hod a ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a ke sv. smíření.
    Dovoluji si připojit dnes dva obrázky: jednak k dnešní slavnosti Mariina mateřství, a pak ke středeční slavnosti Zjevení Páně (sv. Tří králů).
    Hudební pozdrav je středověký a novoroční:
    In hoc anni circulo
    vita datur saeculo
    nato nobis parvulo
    per virginem,
    nato nobis parvulo
    per virginem Mariam.
    Verbum caro factum est
    per virginem,
    verbum caro factum est
    per virginem Mariam.
    V tomto novém roce byl vdechnut lidstvu život,
    vždyť Panna nám zrodila synáčka,
    Panna Maria nám zrodila synáčka.
    Slovo tělem učiněno jest
    Pannou Marií.
    Požehnaný rok 2021 pod ochranou Matky Boží přeje a vyprošuje
    P. MartinStarší oznámení:  2020,
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

zpět na hlavní stranu